ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Bevezetés

 

Jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Adria Security Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által noifitnesz.hu, bbgo.hu, noifitness.hu, homefitness.hu, karantenfitness.hu weblapokon (továbbiakban: Weblap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weblapon történő regisztrációval, illetve a Weblap használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, hogy a Weblapbármely szolgáltatásának használata előtt tanulmányozza át.

A működéssel, szolgáltatásaink megrendelési feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni. Az Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Adria Security Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.
 • Adószám: 1459889-42-2
 • Cégjegyzékszám: 01-09-911252
 • Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: info@homefitness.hu
 • Levelezési cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.
 • Telefonszám: +36-1-3646788
 • Bankszámlaszám: 11707103-21440597

A Szolgáltató működésének helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

1. A Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

 

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más kapcsolt weboldalon (pl. Facebook) keresztül érhető el. A Weboldalak, illetőleg a feltöltött tartalmak közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személyhez tartoznak.

1.3.  A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre szól.

1.4. A Szolgáltató mint a Weboldalak üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.

 

2.Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi és polgári jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Adria Security Kft.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a Fogyasztó köteles a közvetlen szerző nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a Fogyasztói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 800.000 Ft (+ ÁFA), azaz napi nyolcszázezer forint (valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért) állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő Fogyasztó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 

3. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

4. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

5. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató minden olyan engedéllyel rendelkezik, mely a jelen Honlapon történő termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez szükséges. Továbbiakban a Honlapon található minden termék lényeges tulajdonságait a Fogyasztók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

6. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

7.Megrendelési tudnivalók (szolgáltatásmegrendelés)

7.1. A Weblapokon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév név*
 • Keresztnév*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • telefonszám*

7.2. A Weblapokon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

 • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyek jogát nem sérti
 • kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

 

7.3. Megrendelés

A Felhasználó a regisztrációval a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

7.4. Szolgáltatások és az árak

Online elérhető termékek (online tartalmak) és az árak

Az online elérhető termékek és tartalmak (a továbbiakban: Online tartalom) leírását, jellemzőit és árát a Weblapokon tünteti fel a Szolgáltató. A termékek használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre. Az ár forintban értendő és ÁFA terheli. A Felhasználó regisztrációt és/vagy megrendelést követően hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött anyagokhoz, amelyeket a Szolgáltató felületén a megrendelt szolgáltatási csomagnak megfelelő számban megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik.

7.5 Előfizetés – Tagsági előfizetési díj

A Felhasználó havi előfizetése a MEGRENDELÉS napján kezdődik. Az előfizetési jogviszony a megrendelés napjától számított 1 hónapig szól, hónapról-hónapra automatikusan megújul és bármikor, indokolás nélkül az előfizetési idő végére felmondható. A tagság bármikor lemondható a homefitness.hu oldalon bejelentkezve a saját felhasználási fiókban vagy e-mailben az info@homefitness.hu címre küldött elektronikus levél segítségével. Felmondás esetén előfizetési időszakot követő hónapra vonatkozó előfizetési díj nem kerül a Felhasználó bankszámláján terhelésre. A felmondó nyilatkozatot csak jövőre nézve lehet megtenni. Felmondás esetén az előfizetési díjjal rendezett időszak végéig hozzáfér az előfizetéssel érintett online tartalmakhoz. A Szolgáltató jogosult a felmondott vagy a határozott időre kötött szerződés lejártán visszavonhatatlanul törölni a Felhasználó regisztrált fiókját minden adatával együtt és megvonni hozzáférését az online tartalmaktól.

7.6. Az on-line tartalom megrendelése

A Felhasználó az on-line tartalmat a webáruházban vásárolhatja meg. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a jelen Általános Szerződési Feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el a megrendeléskor.

A megrendelés megérkezéséről az Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A megrendelés feldolgozása során az Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg a Felhasználót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését a Felhasználó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Felhasználónak, hanem elegendő az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni Felhasználóval.

7.7. Fizetési módok

 • OTP Simple

A fizetéshez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi háttere: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014. Kormányrendelet előírásai.

7.8 Tagság fizetése

A termék kosárba helyezését követően a Pénztár oldalon a Kifizetem a Simple felületén gomb megnyomása után Ön át lesz irányítva a fizetőoldalra, ahol a tagság első havi teljes vételárát tudja kiegyenlíteni.

A megnyílt felületen a szövegdobozokban Vezetéknevét, Keresztnevét, Telefonszámát, E-mail címét tudja megadni. Az alatta lévő “Számlázási adatok” résznél a Nevét/Cégnevét, Irányítószámot, Települést, Országot és Utca, házszámot tudja megadni.

Ezután e-mailben értesítjük a sikeres vásárlás visszaigazolásáról és a megvásárolt tagsághoz szükséghez következő lépéseket is itt küldjük el. A tagsági díj folyamatosan, havonta egyszer kerül beterhelésre az OTP Simple rendszerén keresztül. A tagság bármikor lemondható a homefitness.hu oldalon bejelentkezve a saját felhasználási fiókban vagy e-mailben az info@homefitness.hu címre küldött elektronikus levél segítségével.

OTP Simple

Az OTP Simple egy online fizetési rendszer, amelyet az OTP Bank a saját feltételei szerint működtet.

https://simplepay.hu/kereskedo-aszf

https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2020/09/simplepay_b2b_aszf_20201001.pdf

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 

 8. A szerződés megszűnése

 8.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • a Felhasználó természetes személy halálával;
 • a Felek közös megegyezésével,
 • a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,
 • rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,
 • rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

 

8.2 Elállás joga

8.2.1 Elállási/Felmondási jog

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az online tartalom megrendelésétől való elállási jogát a Felhasználó mindaddig gyakorolhatja, amíg azt meg nem nyitotta. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az online termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

8.2.2. Az elállási/felmondási határidő:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.

Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: info@homefitness.hu

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.2.3. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

8.3 Felelősség kizárása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.